Telli siit

ParcelSea erapakiautomaat

ParcelSea nutipostkast aitab pakkide vastuvõtmisel kui ka saatmisel juba üle Eesti sadu kodupidamisi! Kui soovid ka endale sellist koduabilist, siis täida palun allolev vorm.

Nutipostkasti ooteaeg on hetkel 30 päeva ja paigalduspäeva lähenedes võtame sinuga isiklikult ühendust! Esimese kuumakse pead tasuma alles toote kättesaamisel. 

Tellimuse tüüp

Enamik ParcelSea kliente võtavad nutipostkasti rendile ja maksavad kasutamise eest kuutasu

9.99€ / kuus

Igakuiste lisateenuste tasu lisatakse teie kuumaksele iga kuu otsa

Selle funktsiooni abil saad oma nutipostkastist pakke saata või kellelegi jätta.

Ühekordsed lisateenused

Toome nutipostkasti sinu koduõuele ja seadistame töökorda.

Esimene makse

9.99€ / month

Kontaktandmed
Palun täida kõik väljad
Sellele aadressile paigaldatakse ka su postkast.
Maksmine

Pärast Suundu Maksma nupule vajutamist suunatakse sind edasi Everypay keskkonda

Panga logod
Esto järelmaks
Parcelsea üld- ja eritingimused
 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevatesse üldtingimustesse on koondatud põhimõtted ja regulatsioonid, mis on Parcelsea erinevate toodete puhul ühised ja mida kohaldatakse koos eritingimustega ning mis seega moodustavad osa Kliendi ja Parcelsea vahel sõlmitavast lepingust.
  2. Teenuse osutaja on Parcelsea OÜ (äriregistri kood 16054185), aadress Tihase 23-3, Tallinn; e-post: info@parcelsea.com; veebileht: www.parcelsea.com.
 2. MÕISTED
  1. Lepingu pooled on Klient ja teenuse osutaja ehk Parcelsea.
  2. Lepingut sõlmida sooviv isik on füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud Parcelsea-le taotluse nutipostkasti paigaldamiseks.
  3. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Parcelsea OÜ-ga rendilepingu.
  4. Kasutaja on Kliendi või lepingut sõlmida sooviva isiku poolt taotlusesse märgitud Nutipostkasti kasutaja, kellele klient või lepingut sõlmida sooviv isik soovib anda ligipääsu Nutipostkasti sisule. Kasutaja tegevus on võrdsustatud Kliendi tegevusega.
  5. Taotlus on Parcelsea veebilehel parcelsea.com kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis täidetud avaldus teenuse saamiseks.
  6. Leping on Kliendi ja Parcelsea vahel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud tähtajatu rendileping, mille kohaselt kohustub Rendileandja tarnima ja paigaldama Rentniku poolt osutatud asukohta Nutipostkasti ja osutama vähemalt eritingimustes sätestatud tavateenust  ja Klient kohustub tasuma selle eest tasu.
  7. Teenus on Kliendile osutatav Nutipostkasti paigaldamise ja rentimise teenus. Ühtlasi käsitletakse teenusena eritingimustes sätestatud tava- ja lisateenuseid.
  8. Nutipostkast on Parcelsea-le kuuluv seade, mille Parcelsea annab Kliendile rendile.
  9. Tasu on lepingus kokku lepitud tasu teenuse osutamise eest, mida Klient on kohustatud Parcelsea-le maksma.
  10. Juhend on Parcelsea poolt peale lepingu sõlmimist üle antav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis olev dokument (Nutipostkasti kasutamise juhised ja tehniline kirjeldus).
  11. Saatja on füüsiline või juriidiline isik, kellelt on Klient Saadetise ostnud või saatnud või kes soovib Kliendile Saadetist saata.
  12. Kuller  on on Teenuse osutajaga ja Kliendiga lepingulises suhtes olev transpordiettevõte, kellelt Klient on tellinud kullerteenuse ja kellele Teenuse osutaja on andnud õiguse saadetisi Nutipostkasti sisestada ja neid sellest eemaldada.
  13. Saadetis on nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud füüsiline kaup, mis on adresseeritud Kliendile või saajale.
  14. Üleandmise-vastuvõtu akt  on dokument, mille pooled allkirjastavad vahetult peale Nutipostkasti paigaldamist. Akti märgitakse Nutipostkasti täpne asukoht krundil; sõidukite võimalik parkimiskoht, Nutipostkasti seisund ja võimalikud muud konkreetse Nutipostkasti paigaldusega seotud märkused.
 3. LEPINGU OSAD JA LEPINGU TÕLGENDAMINE
  1. Lepingu lahutamatuteks osadeks on Üldtingimused A/2020, lepingu sõlmimise ajal kehtinud Eritingimused, Kliendi poolt esitatud taotlus teenuse osutamiseks, juhend ja kirjalik üleandmise-vastuvõtu akt. Lepingu osaks võivad olla ka kokkulepped, mis on sõlmitud Kliendi ja Parcelsea vahel e-posti teel. 
  2. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse lepingust, taotlusest ja seadusest tervikuna. Vastuolude korral lähtutakse esmalt Üleandmise-vastuvõtu aktist, eritingimustest, seejärel üldtingimustest, seejärel taotlusest ja seejärel seadusest. Välja arvatud juhul kui tegemist on seadusest tulenevate imperatiivsete sätetega.
  3. Lepingus kasutatavate mõistete sisustamisel lähtuvad pooled lepingus nimetatud tähendustest.
   Võõrkeelsete lepingutingimuste korral (tingimused, mis on muus keeles kui eesti keeles) lähtutakse eestikeelsetest tingimustest.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Muuhulgas lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest ning hea usu- ja mõistlikkuse põhimõtetest.
   Üldtingimustega ja eritingimustega on võimalik tutvuda Parcelsea veebilehel parcelsea.com
 4. LEPINGU SÕLMIMINE, TÄITMINE JA LÕPETAMINE
  1. Leping loetakse sõlmituks ja leping jõustub kui pooled on saavutanud kokkuleppe olulistes tingimustes, Klient on edastanud Parcelsea-le veebivormis taotluse,  Klient on tasunud vähemalt esimese osamakse ja Parcelsea on edastanud Kliendile üldtingimused, eritingimused ja Nutipostkasti kasutamise juhendi. 
  2. Juhul kui Klient on tasunud esimese osamakse, alustatakse tasu arvestamist sellest päevast, millal nutipostkast paigaldati ehk tasu arvestamise aluse esimeseks päevaks loetakse Nutipostkasti paigaldamise päeva.
  3. Taotlusesse peab Klient märkima vähemalt järgmised andmed:
   1. Nutipostkasti kasutajate nimed, sünniajad ja telefoninumbrid;
   2. Nutipostkasti asukoht (aadress). 
   3. Tasumise viis (kas tasumine toimub ühes, kahes, neljas või kaheteistkümnes osas) (püsikorraldus; e-arve; krediitkaart; paypal; arvega tasumine jne)
   4. Kas Klient soovib sõlmida lepingu tähtajaliselt või tähtajatult; 
   5. Muu tähtsust omav info.
  4. Parcelsea edastab Kliendile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul e-posti vahendusel üldtingimused, eritingimused, juhendi ja kinnituse lepingu sõlmimise kohta. Tingimused võib edastada ka elektroonselt või internetilehekülje lingina.
  5. Parcelsea-l on õigus otsustada, kas ta sõlmib lepingut sõlmida sooviva isikuga lepingu või mitte. Lepingu sõlmimata jätmisel teavitab Parcelsea lepingut sõlmida soovivat isikut  lepingu mittesõlmimisest.
  6. Leping on tähtajatu, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti. 
  7. Kliendi on õigus leping igal ajal üles öelda, teavitades sellest Parcelsea-d ette vähemalt 30 päeva.
  8. Juhul kui Klient ütleb lepingu üles varem kui 6 (kuus) kuud peale nutipostkasti paigaldamist, on Parcelsea-l õigus nõuda punktis 4.10. nimetatud kulude hüvitamist. 
  9. Kliendil, kes on tarbija, on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
  10. Juhul kui Parcelsea on teinud enne taganemist kulutusi (nt. Nutipostkasti paigaldamise kulu), siis on Parcelsea-l õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. 
  11. Juhul kui üks pooltest rikub korduvalt lepingut, on teisel poolel õigus leping koheselt üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei välista kahjunõude ega leppetrahvinõude esitamist. Samuti ei välista lepingu ülesütlemine muude, käesolevas lepingus ja seaduses sätestatud õiguskaitsevahendite kasutamist.
  12. Lepingu lõppemisel ükskõik millisel alusel, kohustub Klient hiljemalt 5 tööpäeva jooksul Nutipostkasti tagastama. Tagastamise viisis lepivad pooled kokku peale lepingu lõpetamise teate esitamist. Juhul kui Klient ei tagasta Nutipostkasti hiljemalt käesolevas punktis toodud tähtajaks, kohustub Klient hüvitama Nutipostkasti väärtuse ja tasuma leppetrahvi summas 500 eurot.
 5. NUTIPOSTKASTI PAIGALDAMINE, ÜLEANDMINE JA HALDAMINE
  1. Parcelsea on kohustatud Nutipostkasti paigaldama ja töökorda seadma mõistliku aja jooksul peale lepingu sõlmimist. Parcelsea teavitab Klienti paigaldamise ajast peale lepingu sõlmimist. 
  2. Paigaldamise asukoha määrab Klient. 
  3. Asukoha määramisega kinnitab Klient järgnevat:
   1. Kliendil on seadusest või lepingust tulenev õigus asukohaks määratud ala kasutada Nutipostkasti paigaldamiseks. 
   2. Kulleritel ja Parcelsea-l on võimalik Nutipostkastile igal ajal ligi pääseda ning selle vahetusläheduses (mitte kaugemal kui 30 meetrit) on võimalik parkida Nutipostkasti teenindav sõiduk kuni 15 minutiks. 
   3. Postkasti asukoht on ohutu ning asukohast ei tulene mingil viisil ohtu Parcelsea  varale (Nutipostkastile), saadetistele, Kullerite varale, kolmandatele isikutele kuuluvale varale ning ühegi isiku elule.
  4. Parcelsea ei garanteeri, et paigaldatav postkast on eelnevate kasutusjälgedeta.  Nutipostkast võib olla kasutatud ja sellel võib olla varasemast ekspluatatsioonist tingitud kasutusjälgi. Eelnevad vigastused märgitakse seadme üleandmise- ja vastuvõtmise aktis, mis koostatakse vahetult peale Nutipostkasti paigaldamist ja kasutusvalmidusse seadmist.
 6. TASU
  1. Teenuse osutamise tasu makstakse kas igakuiselt, kvartaalselt, poolaastas või aastas, sõltuvalt kliendi poolt taotluses valitud teenustest ja viisist. 
  2. Juhul kui tasumise viisiks on valitud tasumine kaheteistkümnes osas, on esimese osamakse suuruseks kahe kuu osamakse.
  3. Parcelsea edastab Kliendile arve vastavalt taotluses märgitud viisil. 
  4. Parcelsea ei vastuta võimalike tasumisega kaasnevate lisakulude ja ülekande tasude eest.
  5. Nutipostkasti ühekordse paigaldamise kulu kannab Parcelsea, välja arvatud punktides 4.8 ja 4.10 sätestatud juhul. Paigaldamise kulu koosneb Nutipostkasti transpordist, töökorda seadmisest ja testimisest vastavalt Taotluses märgitud asukohta, eeldusel, et see asub Eesti Vabariigi piires. Nutipostkasti paigaldamisel väljaspool Eesti Vabariiki, kohustub Klient tasuma paigaldamise tasu. 
  6. Juhul kui Klient soovib peale Nutipostkasti esmakordset paigaldamist selle asukohta muuta (nt. kolimisel), kohustub Klient tasuma asukoha muutmise tasu.
  7. Asukoha muutmisest tuleb viivitamatult teavitada Parcelsea-d ning pooled lepivad kokku Nutipostkasti uues asukohas. 
  8. Juhul kui Nutipostkasti paigaldamisel tekib täiendavaid ettenägematuid ja ootamatuid kulutusi, siis teavitab Parcelsea Klienti vastavate kulude tekkimise eest kokkulepitud viisil. Kui Klient ei soovi neid kulusid kanda, on Kliendil on seejärel õigus täiendavaid kulusid kandmata lepingust taganeda.
  9. Tasu maksmisega viivitamisel lisandub põhitasule viivis 0,4% tasumata summalt päevas. 
  10. Parcelsea-l on õigus tasaarvestada tasumata maksed oma äranägemise järgi. 
  11. Juhul kui Klient on tasu tasumisega viivitanud enam kui 40 päeva, on Parcelsea-l õigus leping ette teavitamata üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti võlgnevuse ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu tekkinud kahju hüvitamisest.
 7. KLIENDI KOHUSTUSED
  1. Klient on kohustatud edastama lepingu sõlmimiseks tegelikud ja kõik teadaolevad andmed, mis võivad omada mõju lepingu sõlmimisel. 
  2. Taotluses märgitud andmete muutumisel kohustub Klient andmete muutumisest Parcelsea-d teavitama hiljemalt viie tööpäeva jooksul. 
  3. Klient on kohustatud hoidma Nutipostkasti heaperemehelikult ja kasutama seda selleks ettenähtud otstarbel ja kokkulepitus asukohas ning täitma kõiki Parcelsea poolt antud juhiseid.
  4. Klient on kohustatud instrueerima kõiki Kasutajaid, kellel on ligipääs Nutipostkasti sisule. Kasutajaid loetakse Kliendiga võrdsustatud isikuteks. See kehtib ka nende Kasutajate puhul, kelle andmeid ei ole Klient Parcelsea-le edastanud.
  5. Klient on kohustatud maksma lepingus kokkulepitud tasu. 
  6. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama Parcelsea-d kõigist riketest ja muudest takistustest, mis Nutipostkasti kasutamise käigus tekivad või on tekkinud.
  7. Klient on kohustatud võimaldama Kulleritele ja Parcelsea töötajatele või Parcelsea esindajale ligipääsu Nutipostkastile, saadetiste sisestamiseks ja nutipostkasti hooldamiseks või teisaldamiseks. 
  8. Kliendil ei ole lubatud anda Nutipostkasti allrendile või kasutamiseks tasuta või tasu eest kolmandatele isikutele. Samuti ei ole Kliendil õigust Nutipostkasti võõrandada, pantida või teha sellega muid toiminguid.
 8. PARCELSEA KOHUSTUSED
  1. Parcelsea kohustub andma rendile ja paigaldama Nutipostkasti. Samuti kohustub Parcelsea Nutipostkasti hooldama ja tagama selle tõrgeteta töö. 
  2. Juhul kui Nutipostkast muutub kasutuskõlbmatuks (näiteks on tekkinud rike), kohustub Parcelsea Nutipostkasti remontima või asendama mõistliku aja jooksul Kliendilt vastavasisulise teate saamisest. Juhul kui Nutipostkasti ei ole võimalik kasutada rohkem kui 7 päeva, vähendab Parcelsea lepingu alusel Kliendi poolt Parcelsea-le makstavat tasu iga päeva eest, mis ületab seitsmendat päeva. Päeva tasu arvutatakse kliendi poolt tasutava makse alusel. 
  3. Parcelsea kohustub täitma kõiki muid käesolevates tingimustes toodud kohustusi.
 9. VASTUTUS
  1. Parcelsea vastutab Kliendile süüliselt (raskest hooletusest või tahtlusest) tekitatud kahju eest, mis on Kliendile tekkinud Nutipostkasti paigaldamisel või hooldamisel.
  2. Parcelsea ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Kliendi poolt Parcelsea-le antud paigaldusjuhiste täitmisel. 
  3. Parcelsea ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Parcelsea poolt Kliendile antud juhiste eiramisel Kliendi poolt, või lepingu rikkumise tagajärjel.
  4. Parcelsea ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud Saatja, Kulleri või muu kolmanda isiku poolt. Sel juhul lähtutakse saatja või kulleri tingimustest. 
  5. Parcelsea ei vastuta Nutipostkasti kasutamise käigus sellesse paigaldatud Saadetiste hilinemise  hävimise-, kahjustumise-, riknemise-, kadumise-, või varguse eest. 
  6. Parcelsea ei vastuta vääramatu jõu esinemisel tekkinud kahju eest.
  7. Klient vastutab Parcelsea-le süüliselt (raskest hooletusest või tahtlusest) tekitatud kahju eest, mis on Parcelsea-le tekkinud Kliendi poolt Nutipostkasti kasutamisel. 
  8. Juhul kui Pool on vastutav teisele poolele tekkinud kahju eest, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige kahjustatud Saadetise või eseme parandamise või asendamise mõistlikke kulusid. 
  9. Parcelsea vastutuse ulatus on piiratud Kliendi poolt Parcelsea-le tasutud maksete summaga. Samuti ei ületa vastutuse ulatus ühelgi juhul CMR konventsioonis või võlaõigusseaduses sätestatud hüvitise ulatust ehk 8,33 SDR kahjustunud või kaotsiläinud Saadetise brutokaalu kilogrammi eest. Kohaldamisele kuulub üks kahest käesolevas punktis nimetatud piirangust. Kohaldamisele kuulub see piirang, mis on madalam.
 10. TEADETE EDASTAMINE
  1. Lepingut sõlmida sooviv isik kohustub esitama taotluse Nutipostkasti paigaldamiseks veebilehe parcelsea.com vahendusel.
  2. Kõik teated, mida ei ole võimalik esitada veebilehe parcelsea.com vahendusel, esitatakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Rendileandja Parcelsea veebilehel märgitud e-posti vahendusel. Parcelsea edastab Kliendile kõik teated Kliendi poolt lepingus määratud e-posti aadressil või tekstisõnumiga Kliendi poolt lepingus määratud telefoninumbril.
 11. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Parcelsea töötleb Kliendiandmeid kooskõlas Rentniku isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis on avaldatud Parcelsea veebilehel www.parcelsea.com/privaatsuspoliis
 12. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
  1. Kõik Kliendi ja Parcelsea vahel tekkinud vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kliendil on õigus esitada Parcelsea-le kaebus, millele Parcelsea vastab hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Kui läbirääkimiste teel ei õnnestu vaidlust lahendada, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
  2. Tarbijast Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijavaidluste Komisjoni poole. Kontaktandmed ja menetlusreeglid on leitavad veebiaadressilt www.komisjon.ee
  3. Vaidluste lahendamiseks on Kliendil õigus pöörduda Eesti Vabariigi kohtusse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
 13. MUUD SÄTTED
  1. Parcelsea kinnitab, et Nutipostkast on Parcelsea omand ning kolmandatel isikutel ei ole Parcelsea vara suhtes mingeid õiguseid. 
  2. Käesolevast lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama ajast kui nõue muutub sissenõutavaks.
  3. Juhul kui käesolevate tüüptingimuste puhul osutub mõni eelpooltoodud tingimus tühiseks või ei saa lepingu osaks, ei oma see mõju ülejäänud tingimuste kehtivusele.
  4. Parcelsea-l on õigus tingimusi muuta. Muudetud tingimused ei saa enne muutmist sõlmitud lepingute puhul lepingu osaks, isegi siis kui need on osutunud tühiseks.

Tingimused on kehtivad alates 21.12.2020

Käesolevad eritingimused (edaspidi: tingimused) on osa kliendi ja teenuse osutaja (edaspidi: Parcelsea) vahel sõlmitud rendilepingust. Tingimusi kohaldatakse koos Parcelsea üldtingimustega A/2020. Tingimustega lepitakse kokku Teenuse osutamise viisis.;

 1. MÕISTED
  1. Lepingu pooled on Klient ja teenuse osutaja ehk Parcelsea.
  2. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Parcelsea-ga nutipostkasti kasutamise lepingu. 
  3. Saaja on füüsiline või juriidiline isik, kellel on ligipääs Kliendi poolt kasutatavale nutipostkastile ja kes on märgitud saadetisel saajaks. Saajat loetakse Kliendiga võrdsustatud isikuks.
  4. Parcelsea on juriidiline isik, kes osutab Teenust vastavalt käesolevatele tingimustele ja Parcelsea üldtingimustele A/2020.
  5. Kuller on Teenuse osutajaga ja Kliendiga lepingulises suhtes olev transpordiettevõte, kellelt Klient on tellinud kullerteenuse või pakiveo ja kellele Teenuse osutaja on andnud õiguse saadetisi Nutipostkasti sisestada ja neid sellest eemaldada.
  6. Tarnetingimused on vastava e-poe saadetise kättetoimetamise tingimused või Kulleri tingimused, millega Klient nõustunud e-poega tehingu tegemisel ja saadetise kättetoimetamise viisi valimisel.  
  7. Saadetis on nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud füüsiline kaup, mis on adresseeritud Kliendile või saajale. 
  8. Teenus on Parcelsea poolt Kliendile osutatav Nutipostkasti kasutamist võimaldav teenus. Tegemist ei ole ekspedeerimise- või vedamisega. 
  9. Tellimus on Kliendi poolt Kullerile antud korraldus Saadetise füüsiliseks kohaletoimetamiseks Nutipostkasti.
  10. E-pood on veebilehekülg või rakendus, mille kaudu müüakse internetis kaupu.
  11. E-teenindus on veebipõhine keskkond, mille kaudu saavad Kliendid hallata enda Teenuseid, tellimusi, volitusi, andmeid ja muid asjaolusid, mida pooled lepingu täitmiseks kasutavad. 
  12. Kasutusjuhend on Lisas 1 toodud juhend, kuidas nutipostkasti saadetisi sisestada ja sellest eemaldada. Samuti sisalduvas kasutusjuhendis nutipostkasti omadused.
 2. LEPINGU OBJEKT
  1. Parcelsea osutab Nutipostkasti kasutamise teenust, tagades Nutipostkasti toimimise vastavalt Parcelsea üldtingimustele.
  2. Nutipostkasti teenus on kättesaadav iga päev 24 tundi päevas (v.a. hooldusperioodil).
  3. Teenusteks on tavateenus ja lisateenused. 
  4. Tavateenus nutipostkasti rendi- ja hooldusteenus. Tavateenuseks loetakse Nutipostkasti renti ja hooldust. Tavateenus sisaldab Saadetiste toimetamist Nutipostkasti, kui Tellimus on esitatud punktis 4.1. nimetatud viisil. 
  5. Lisateenuseid on võimalik tellida ainult juhul kui on sõlmitud tavateenuse osutamise leping. Lisateenused on märgitud Parcelsea kodulehel www.parcelsea.com
  6. Nutipostkasti on võimalik saata kõiki lubatuid esemeid, mis vastavad tingimuste punktis 7 sätestatud omadustele.
  7. Saadetise nutipostkasti tellimise eelduseks on Kliendi poolt Parcelsea-le antud volitus.
  8. Peale kulleri poolt saadetise sisestamist nutipostkasti, loetakse tellimus täidetuks ja saadetis kättetoimetatuks ning Parcelsea teavitab Klienti saadetise saabumisest tekstisõnumiga.
 3. VOLITUS
  1. Parcelsea-l  ja Kulleril on õigus kasutada Teenuse osutamiseks ja Tellimuste täitmiseks kolmandaid isikuid. Klient volitab Parcelsea-d esindama end juriidiliste isikute ees, kes oma igapäevases majandus- ja kutsetegevuses pakuvad kuller- või pakiveo teenust (edaspidi kuller või kullerid). 
  2. Volituse sisuks ja eesmärgiks on saadetiste nutipostkasti toimetamiseks vajalike toimingute tegemine. 
  3. Parcelsea edastab Kullerile ainult lepingu täitmiseks vajaliku info, milleks on nutipostkasti aadress, Saaja nimi; Saaja Telefoninumber; Saaja e-posti aadress; Saadetise saatedokumendid või muu info, mis on lepingu täitmiseks vajalik. Kuller hoiab vastavat infot konfidentsiaalsena. 
  4. Juhul kui Teenuse osutamiseks on vajalik sõlmida kahepoolne leping Kulleri ja Kliendi vahel, on Parcelsea-l õigus edastada Kullerile punktis 3.3. nimetatud andmed.  
  5. Volitus on antud edasivolitamise õigusega ainult teistele kulleritele ja ainult käesolevas punktis sätestatud ulatuses, tingimustel ja eesmärgil. 
  6. Volitatavate kullerite nimekiri on avaldatud Parcelsea veebilehel www.parcelsea.com
 4. TELLIMUSE ESITAMINE, TÄITMINE, MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
  1. Tellimusi on võimalik edastada järgnevatel viisidel:
   1. E-poest tellimisel valides kohaletoimetamise viisiks kullerveo ja sisestades kohaletoimetamise aadressi ja enda telefoninumbri;
   2. Muudel juhtudel (nt. kui Saadetise saatjaks on eraisik), valides kohaletoimetamise viisiks kullerveo ja sisestades kohaletoimetamise aadressi. 
  2. Tellimus loetakse esitatuks ja Parcelsea poolt aktsepteerituks peale tasu tasumist.
  3. Saadetist ei toimetata nutipostkasti juhul kui:
   1. Nutipostkast on tühjendamata ja postkasti ei ole võimalik uusi saadetisi sisestada;
   2. Tellimus ei vasta nõuetele (tellimuse sisuks on keelatud esemed, esineb suur oht tellimuse või Nutipostkasti kahjustamiseks jm);
   3. Saadetise mõõtmed või muud omadused ei võimalda Saadetist ohutult Nutipostkasti sisestada;
   4. Nutipostkasti asukoht on muutunud või ei ole ligipääsetav;
   5. Esineb muu põhjus või takistus, mille tõttu ei ole võimalik saadetist nutipostkasti sisestada.
  4. Klient on kohustatud Tellimust esitades jälgima, et Tellimus vastaks Kliendi ja Parcelsea vahel sõlmitud lepingus ja Kulleri tingimustes sätestatud nõuetele. 
  5. Tellimuse muutmisel või tühistamisel lähtutakse Kliendi ja Kulleri vahel sõlmitud lepingust või vastavatest õigusaktidest.
 5. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE
  1. Saadetise sisestamist nutipostkasti, loetakse kättetoimetamiseks. Juhul kui saadetis on paigaldatud Nutipostkasti, loetakse saadetis kättetoimetatuks. 
  2. Saadetis toimetatakse Saajale kätte vastavalt tarnetingimustes, Saatja poolt kehtestatud tingimustes või Kliendi ja Kulleri vahel sõlmitud lepingus sätestatud aja jooksul.
  3. Saadetise nutipostkasti sisestamisel, edastab Parcelsea saajale saadetise saabumise kohta tekstisõnumi.
  4. Juhul kui saadetise sisuks on alkoholitoode või -tooted, toimetatakse saadetis nutipostkasti vastavalt õigusaktides sätestatud selleks lubatud ajavahemikul. 
  5. Juhul kui saadetise sisuks on alkoholi- või tubakatooted või muud tooted, mille ostmiseks peab ostja olema vähemalt täisealine, siis vastutab saadetise üleandmise eest alaealisele isikule, Klient. St. Klient peab tagama, et alkoholi- või tubakatoodete või muude samalaadsete toodete tellimisel, mille ostmiseks peab olema täisealine, ei ole alaealisel isikul nutipostkasti sisule ligipääsu. Saatjal või kulleril on õigus keelduda saadetise nutipostkasti toimetamisest kui saatjal või kulleril tekib kahtlus, et saadetis võib sattuda alaealise isiku valdusesse.    
  6. Juhul kui saadetise sisuks on kiirelt riknev kaup või muu kaup, mille omadused on kiirelt muutuvad, kohustub Saaja esimesel võimalusel kauba Nutipostkastist eemaldama. Parcelsea ei garanteeri toote ega selle omaduste säilimist ja ei vastuta toote riknemise eest.
 6. NÕUETE ESITAMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA VASTUTUS
  1. Klient on kohustatud esimesel võimalusel kontrollima saadetise ja selle pakendi seisukorda. Juhul kui pakend on vigastatud, saadetis on kahjustatud või riknenud, on Klient kohustatud sellest viivitamatult Saatjat või Kullerit teavitama. 
  2. Saadetise tagastamine toimub vastavalt Saatja või Kulleri poolt kehtestatud tingimustel. 
  3. Saadetise kahjustumise- või kadumise risk läheb Kliendile üle peale toodete sisestamist nutipostkasti.  
  4. Vastutuse üldised alused on sätestatud Parcelsea üldtingimustes A/2020.
 7. NÕUDED SAADETISELE
  1. Nutipostkast mahutab erinevatesse lahtritesse maksimaalselt järgmises suuruses saadetisi (pikkus x laius x sügavus):
   1. XS: 220mm x 160mm x 528mm
   2. M: 220mm x 440mm x 528mm
   3. L: 578mm x 470mm x 528mm
  2. Saadetised peavad olema pakendatud selliselt, et pakend kaitseks nutipostkasti vedelike, füüsiliste kahjustuste või määrdumiste eest.
 8. KEELATUD SAADETISED
  1. Nutipostkasti on keelatud saata või tellida järgnevaid esemeid: relvi ja relvaosi, laskemoon ja selle osi; gaasi; lõhkekehasid; lahingumoona; kergesti süttivat ja ohtlikku kaupa (ilutulestik, kütus, lahustid; värvid); radioaktiivseid materjale; mürgiseid aineid; nakkusohtlikke aineid; narkootilisi ja psühhotroopseid aineid; happeid; elusloomi; aineid, mis oma omaduste tõttu võivad ohustada Klienti, Kullerit, kolmandat isikut või teisi saadetisi; raha.

Eritingimused A2/2020 on kehtivad alates 21.12.2020

Privaatsuspoliitika

Käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud põhimõtted, mille alusel töötleb Parcelsea klientide isikuandmeid.  Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitlevatest õigusaktidest.

Andmete töötlemisel lähtume minimaalsuse põhimõttest – töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks

 1. MÕISTED
  1. Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks andmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid. Käesoleva Privaatsuspoliitika mõistes on vastutavaks töötlejaks Parcelsea OÜ (edaspidi Parcelsea) (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris, registrikood  16054185). Parcelsea võib olla vastutavaks töötlejaks üksi või koos teise juriidilise isikuga, kellega Parcelsea on sõlminud andmetöötluslepingu. Teatud juhtudel võib Parcelsea olla ka volitatud töötlejaks, sellisel juhul on vastutavaks töötlejaks äriühing, kellega on Andmesubjekt sõlminud lepingu, mille tulemusena edastab äriühing Andmesubjekti isikuandmed Parcelsea-le.
  2. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel ja lepingus sätestatud ulatuses. Volitatud töötlejaks on Parcelsea koostööpartnerid, kes osutavad Parcelsea-le teenuseid, mis on vajalikud Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Parcelsea sõlmib selliste isikutega andmetöötluse lepingu ja kontrollib nende vastavust isikuandmete kaitse nõuetele. Volitatud töötleja rollis võib olla ka Parcelsea, kuid sellises olukorras kohalduvad esmajärjekorras vastutava töötleja isikuandmete töötlemise põhimõtted.
  3. Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid Parcelsea töötleb (edaspidi ka Klient). Selleks võib olla mh isik, kellega Parcelsea on sõlminud lepingu või isik, kes on avaldanud soovi lepingu sõlmimiseks Parcelsea-ga. Samuti võib selleks olla Andmesubjektiga Lepingus sätestatud alustel võrdustatud isik, kelle andmed on Parcelsea-le edastanud Klient.
  4. Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta, mille kaudu on võimalik isikut otseselt või kaudselt tuvastada.
  5. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega seonduv tegevus.
  6. Leping on Parcelsea ja Kliendi vahel sõlmitud rendileping.
 2. KONTAKTANDMED
  1. ikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes on Parcelsea-ga võimalik ühendust võtta e-posti aadressil info@parcelsea.com
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID
  1. Parcelsea töötleb isikuandmeid allolevatel alustel ja eesmärkidel:
   1. Lepingu sõlmimine ja täitmine –  Antud alusel töötleme meile edastatud lepingu sõlmimise taotluses sisalduvaid andmeid ja sõlmime lepingu. Ühtlasi täidame antud alusel lepingust tulenevaid kohustusi.
  2. Nõusolek – Nõusolek antakse vabatahtlikult lahtri märgistamise kaudu veebivormi täitmisel ja lepingu sõlmimisel. Nõusoleku alusel saame Teile edastada pakkumisi  ja uudiskirju. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, teavitades meid sellest e-posti aadressil info@parcelsea.com.
   1. Õigustatud huvi – Õigustatud huvi on Parcelsea ärihuvi, mille puhul töötleme andmeid enda teenuse parandamiseks ja huvide kaitsmiseks. Õigustatud huvi puhul võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
    1. Usaldusväärse kliendisuhte tagamiseks ja pettuste vältimiseks;
    2. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks;
    3. Kliendikaebuste käsitlemiseks;
    4. Kliendibaasi haldamiseks ja turundustegevuseks;
    5. Kampaaniate ja rahulolu uuringute  korraldamiseks;
    6. Salvestuste tegemiseks. Võime salvestada sidevahendite (nt. veebileht, e-post, telefon) teel antud teateid ja infovahetust;
    7. Infoturbe eesmärkidel;
    8. IT lahenduste arendamiseks ja täiustamiseks;
    9. Organisatsioonilistel eesmärkidel nt. sisehalduse ja auditite tõttu.
   2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine
 4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
  1. Parcelsea kogub järgnevaid isikuandmeid: 
   1. Andmesubjekti ja Andmesubjektiga võrdsustatud isiku poolt vastutavale töötlejale avaldatud isikuandmed –  ees-ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, nutipostkasti paigalduse aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teave maksemeetodi kohta ja arveldusega seotud andmed.
   2. Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tekkivad isikuandmed;
   3. Tavapärase suhtluse käigus tekkivad isikuandmed;
   4. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud andmed (nt. andmesubjekti poolt Parcelsea sotsiaalmeedia kontodel avaldatud andmed);
   5. Iseteenindusportaali kasutamise käigus tekkivad andmed;
   6. Parcelsea veebisaidi külastamisel tekkivad andmed;
   7. E-kirjade saatmise tagajärjel saadud andmed;
   8. Koostööpartneritelt, volitatud töötlejatelt või kaasvastutavatelt töötlejatelt saadud andmed;
   9. Kolmandatelt isikutelt saadud andmed.
 5. ANDMETE EDASTAMINE
  1. Parcelsea ei edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud järgmistel juhtudel:
   1. Parcelsea võib edastada isikuandmeid äriühingutele, kes on sõlminud Parcelsea-ga lepingu teenuse osutamiseks (näiteks Kullerfirmale või muule transpordiettevõttele, on sõlminud andmesubjektiga lepingu).
   2. Parcelsea võib edastada isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse puhul. Näiteks kohtuotsused ja päringud (kohtud, notarid, kohtutäiturid, prokuratuur, politsei jne).
   3. Parcelsea võib edastada andmeid kui need on vajalikud lepingu täitmise tagamiseks.
   4. Parcelsea edastab isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust ainult juhul kui on täidetud järgnevad eeldused:
    1. See on vajalik lepingu täitmiseks;
    2. See on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.
 6. ANDMETE SAAMINE JA SÄILITAMINE
  1. Parcelsea saab andmed Kliendi käest (sellisel juhul on Parcelsea Vastutav töötleja) või edastab andmed Parcelsea-le Kuller või muu ettevõte, kes on Kliendi andmed saanud Kliendilt lepingu sõlmimise käigus (sellisel juhul on Parcelsea Kaasvastutav töötleja või Volitatud töötleja).
  2. Parcelsea säilitab lepingueelsete läbirääkimiste käigus kogutud andmeid kuni hetkeni, mil selgub lepingu sõlmimise fakt. Juhul kui lepingut ei sõlmita, siis kustutab Parcelsea isikuandmed kolme kuu jooksul lepingu sõlmimata jätmise faktist teadasaamisest.
  3. Lepingu täitmise käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni või selle lõpetamiseni või kuni lepinguga seotud nõuete aegumiseni, sõltuvalt milline tähtaeg saabub hiljem. Maksimaalselt säilitab Parcelsea isikuandmeid 10 aastat.
  4. Volitatud töötlejana saadud andmeid säilitab Parcelsea vastavalt vastutava töötleja poolt sätestatud tähtajani.
  5. Arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid, võib Parcelsea säilitada andmeid ka kauem, kuid mitte suuremas mahus ja mitte kauem kui see on vajalik seaduse täitmiseks. Näiteks säilitame raamatupidamiseks vajalikke dokumente kuni 7 aastat.
 7. ANDMETE TURVALISUS
  1. Organisatoorselt on Parcelsea poolt kogutud isikuandmetele ligipääs ainult selleks õigustatud isikutel, kes on Parcelsea-ga töölepinguliselt seotud isikud või juhtorgani liikmed, juhul kui andmete töötlemine on vajalik töökohustuste täitmiseks. Töötajatel ja juhtorgani liikmetel, kes ei täida igapäevaselt isikuandmete töötlemist vajavaid tööülesandeid, ei ole isikuandmetele ligipääsu ning andmete töötlemine on keelatud.
  2. Volitatud töötlejad võivad temale üle antud isikuandmeid töödelda ainult juhul kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.
 8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pärida tema kohta kogutud andmete avaldamist ja juhul kui need on ebaõiged, on Andmesubjektil õigus nõuda nende parandamist.
  2. Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada andmetöötlejat soovist isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku ajal tehtud andmetöötluse seaduslikkust. Juhul kui Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka muul alusel, siis kustutab vastutav töötleja isikuandmed vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud sätetele.
  3. Juhul kui vastutav töötleja on töödelnud andmeid ainult nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõuda kõigi andmete kustutamist.
  4. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: https://www.aki.ee
  5. Juhul kui andmete töötlemisel on tekitatud andmesubjektile kahju, on andmesubjektil õigus nõuda kahju hüvitamist.
  6. Andmesubjektil on õigus esitada volitatud töötlejale kaebus. Vastav kaebus tuleb edastada e-posti aadressile dpo@xxx.ee
 9. KÜPSISED
  1. Parcelsea veebilehel (parcelsea.com) kasutatakse andmete analüüsimiseks küpsiseid.
  2. Kliendil on õigus küpsistest täielikult või osaliselt keelduda, seadistades vastavalt oma veebibrauseri ja küpsiste seaded.
  3. Parcelsea veebilehel kasutatakse Google Analytics küpsiseid, mille kaudu analüüsitakse kliendi käitumist veebilehel. Toimingu käigus kogutud andmed on anonüümsed ja üksikuid veebilehe kasutajaid ei tuvastata.
  4. Parcelsea.com lehe funktsionaalsuse säilitamiseks kasutatakse parcelsea.com veebilehel ka sessiooniküpsiseid. Selle käigus kogutud ajutine informatsioon kustutatakse peale brauseri sulgemist.
 10. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE
  1. Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on Parcelsea’l õigus privaatsuspoliitikat muuta ja see avaldatakse koheselt veebilehel.

Privaatsuspoliitika on kehtiv alates 21.12.2020

Broneerime teie krediitkaardilt eeltellimuse kinnitamiseks 9,99€ deposiidi ning igakuised maksed hakkavad kehtima alates nutipostkasti paigaldamisest.