Privaatsuspoliitika

Käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud põhimõtted, mille alusel töötleb Parcelsea klientide isikuandmeid.  Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitlevatest õigusaktidest.

Andmete töötlemisel lähtume minimaalsuse põhimõttest – töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teile teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks

 1. MÕISTED
  1. Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks andmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid. Käesoleva Privaatsuspoliitika mõistes on vastutavaks töötlejaks Parcelsea OÜ (edaspidi Parcelsea) (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris, registrikood  16054185). Parcelsea võib olla vastutavaks töötlejaks üksi või koos teise juriidilise isikuga, kellega Parcelsea on sõlminud andmetöötluslepingu. Teatud juhtudel võib Parcelsea olla ka volitatud töötlejaks, sellisel juhul on vastutavaks töötlejaks äriühing, kellega on Andmesubjekt sõlminud lepingu, mille tulemusena edastab äriühing Andmesubjekti isikuandmed Parcelsea-le.
  2. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel ja lepingus sätestatud ulatuses. Volitatud töötlejaks on Parcelsea koostööpartnerid, kes osutavad Parcelsea-le teenuseid, mis on vajalikud Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Parcelsea sõlmib selliste isikutega andmetöötluse lepingu ja kontrollib nende vastavust isikuandmete kaitse nõuetele. Volitatud töötleja rollis võib olla ka Parcelsea, kuid sellises olukorras kohalduvad esmajärjekorras vastutava töötleja isikuandmete töötlemise põhimõtted.
  3. Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid Parcelsea töötleb (edaspidi ka Klient). Selleks võib olla mh isik, kellega Parcelsea on sõlminud lepingu või isik, kes on avaldanud soovi lepingu sõlmimiseks Parcelsea-ga. Samuti võib selleks olla Andmesubjektiga Lepingus sätestatud alustel võrdustatud isik, kelle andmed on Parcelsea-le edastanud Klient.
  4. Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta, mille kaudu on võimalik isikut otseselt või kaudselt tuvastada.
  5. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega seonduv tegevus.
  6. Leping on Parcelsea ja Kliendi vahel sõlmitud rendileping.
 2. KONTAKTANDMED
  1. ikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes on Parcelsea-ga võimalik ühendust võtta e-posti aadressil info@parcelsea.com
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID
  1. Parcelsea töötleb isikuandmeid allolevatel alustel ja eesmärkidel:
   1. Lepingu sõlmimine ja täitmine –  Antud alusel töötleme meile edastatud lepingu sõlmimise taotluses sisalduvaid andmeid ja sõlmime lepingu. Ühtlasi täidame antud alusel lepingust tulenevaid kohustusi.
  2. Nõusolek – Nõusolek antakse vabatahtlikult lahtri märgistamise kaudu veebivormi täitmisel ja lepingu sõlmimisel. Nõusoleku alusel saame teile edastada pakkumisi ja uudiskirju. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, teavitades meid sellest e-posti aadressil info@parcelsea.com.
   1. Õigustatud huvi – Õigustatud huvi on Parcelsea ärihuvi, mille puhul töötleme andmeid enda teenuse parandamiseks ja huvide kaitsmiseks. Õigustatud huvi puhul võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
    1. Usaldusväärse kliendisuhte tagamiseks ja pettuste vältimiseks;
    2. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks;
    3. Kliendikaebuste käsitlemiseks;
    4. Kliendibaasi haldamiseks ja turundustegevuseks;
    5. Kampaaniate ja rahulolu uuringute  korraldamiseks;
    6. Salvestuste tegemiseks. Võime salvestada sidevahendite (nt. veebileht, e-post, telefon) teel antud teateid ja infovahetust;
    7. Infoturbe eesmärkidel;
    8. IT lahenduste arendamiseks ja täiustamiseks;
    9. Organisatsioonilistel eesmärkidel nt. sisehalduse ja auditite tõttu.
   2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine
 4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
  1. Parcelsea kogub järgnevaid isikuandmeid: 
   1. Andmesubjekti ja Andmesubjektiga võrdsustatud isiku poolt vastutavale töötlejale avaldatud isikuandmed –  ees-ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, nutipostkasti paigalduse aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teave maksemeetodi kohta ja arveldusega seotud andmed.
   2. Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tekkivad isikuandmed;
   3. Tavapärase suhtluse käigus tekkivad isikuandmed;
   4. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud andmed (nt. andmesubjekti poolt Parcelsea sotsiaalmeedia kontodel avaldatud andmed);
   5. Iseteenindusportaali kasutamise käigus tekkivad andmed;
   6. Parcelsea veebisaidi külastamisel tekkivad andmed;
   7. E-kirjade saatmise tagajärjel saadud andmed;
   8. Koostööpartneritelt, volitatud töötlejatelt või kaasvastutavatelt töötlejatelt saadud andmed;
   9. Kolmandatelt isikutelt saadud andmed.
 5. ANDMETE EDASTAMINE
  1. Parcelsea ei edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud järgmistel juhtudel:
   1. Parcelsea võib edastada isikuandmeid äriühingutele, kes on sõlminud Parcelsea-ga lepingu teenuse osutamiseks (näiteks Kullerfirmale või muule transpordiettevõttele, on sõlminud andmesubjektiga lepingu).
   2. Parcelsea võib edastada isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse puhul. Näiteks kohtuotsused ja päringud (kohtud, notarid, kohtutäiturid, prokuratuur, politsei jne).
   3. Parcelsea võib edastada andmeid kui need on vajalikud lepingu täitmise tagamiseks.
   4. Parcelsea edastab isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust ainult juhul kui on täidetud järgnevad eeldused:
    1. See on vajalik lepingu täitmiseks;
    2. See on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.
 6. ANDMETE SAAMINE JA SÄILITAMINE
  1. Parcelsea saab andmed Kliendi käest (sellisel juhul on Parcelsea Vastutav töötleja) või edastab andmed Parcelsea-le Kuller või muu ettevõte, kes on Kliendi andmed saanud Kliendilt lepingu sõlmimise käigus (sellisel juhul on Parcelsea Kaasvastutav töötleja või Volitatud töötleja).
  2. Parcelsea säilitab lepingueelsete läbirääkimiste käigus kogutud andmeid kuni hetkeni, mil selgub lepingu sõlmimise fakt. Juhul kui lepingut ei sõlmita, siis kustutab Parcelsea isikuandmed kolme kuu jooksul lepingu sõlmimata jätmise faktist teadasaamisest.
  3. Lepingu täitmise käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni või selle lõpetamiseni või kuni lepinguga seotud nõuete aegumiseni, sõltuvalt milline tähtaeg saabub hiljem. Maksimaalselt säilitab Parcelsea isikuandmeid 10 aastat.
  4. Volitatud töötlejana saadud andmeid säilitab Parcelsea vastavalt vastutava töötleja poolt sätestatud tähtajani.
  5. Arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid, võib Parcelsea säilitada andmeid ka kauem, kuid mitte suuremas mahus ja mitte kauem kui see on vajalik seaduse täitmiseks. Näiteks säilitame raamatupidamiseks vajalikke dokumente kuni 7 aastat.
 7. ANDMETE TURVALISUS
  1. Organisatoorselt on Parcelsea poolt kogutud isikuandmetele ligipääs ainult selleks õigustatud isikutel, kes on Parcelsea-ga töölepinguliselt seotud isikud või juhtorgani liikmed, juhul kui andmete töötlemine on vajalik töökohustuste täitmiseks. Töötajatel ja juhtorgani liikmetel, kes ei täida igapäevaselt isikuandmete töötlemist vajavaid tööülesandeid, ei ole isikuandmetele ligipääsu ning andmete töötlemine on keelatud.
  2. Volitatud töötlejad võivad temale üle antud isikuandmeid töödelda ainult juhul kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.
 8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pärida tema kohta kogutud andmete avaldamist ja juhul kui need on ebaõiged, on Andmesubjektil õigus nõuda nende parandamist.
  2. Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada andmetöötlejat soovist isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku ajal tehtud andmetöötluse seaduslikkust. Juhul kui Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka muul alusel, siis kustutab vastutav töötleja isikuandmed vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud sätetele.
  3. Juhul kui vastutav töötleja on töödelnud andmeid ainult nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõuda kõigi andmete kustutamist.
  4. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: https://www.aki.ee
  5. Juhul kui andmete töötlemisel on tekitatud andmesubjektile kahju, on andmesubjektil õigus nõuda kahju hüvitamist.
  6. Andmesubjektil on õigus esitada volitatud töötlejale kaebus. Vastav kaebus tuleb edastada e-posti aadressile info@parcelsea.com 
 9. KÜPSISED
  1. Parcelsea veebilehel (parcelsea.com) kasutatakse andmete analüüsimiseks küpsiseid.
  2. Kliendil on õigus küpsistest täielikult või osaliselt keelduda, seadistades vastavalt oma veebibrauseri ja küpsiste seaded.
  3. Parcelsea veebilehel kasutatakse Google Analytics küpsiseid, mille kaudu analüüsitakse kliendi käitumist veebilehel. Toimingu käigus kogutud andmed on anonüümsed ja üksikuid veebilehe kasutajaid ei tuvastata.
  4. Parcelsea.com lehe funktsionaalsuse säilitamiseks kasutatakse parcelsea.com veebilehel ka sessiooniküpsiseid. Selle käigus kogutud ajutine informatsioon kustutatakse peale brauseri sulgemist.
 10. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE
  1. Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on Parcelsea’l õigus privaatsuspoliitikat muuta ja see avaldatakse koheselt veebilehel.

Privaatsuspoliitika on kehtiv alates 21.12.2020